ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1) Az alábbi felhasználási feltételek (“a továbbiakban: Felhasználási Feltételek”) alkalmazandóak mindenkire, aki belép a www.mozgalmak.hu webhelyre ideérte valamennyi, ezen domain név alá tartozó oldalt és ezek teljes tartalmát („a továbbiakban együttesen: Weboldal). A jelen Felhasználási Feltételek vonatkozásában felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül mindenki, aki a Weboldalra belép vagy azt más módon használja. 
TERMS OF USE 1) The following General Terms and Conditions (hereinafter: Terms of Use) apply to all users who enter the www.mozgalmak.hu website, including all pages under this domain name and all the content included therein (hereinafter jointly: Website). For purposes of these Terms of Use, all persons who enter the Website or use it in any other manner shall qualify as users (hereinafter: User).
2) A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALTAKAT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ELFOGADJA.2) BY USING THE WEBSITE, YOU ACCEPT THE CONTENTS OF THE PRESENT TERMS OF USE AS BINDING UPON YOURSELF.
3) A Közélet Iskolája Alapítvány (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 101., nyilvántartási szám: 01-01-0011975, továbbiakban Közélet Iskolája Alapítvány) és a Közép-Európai Egyetem (székhely: 1051-Budapest, Nádor u. 9., nyilvántartási szám: FI27861) részét képező CEU Democracy Institute (továbbiakban CEU Democracy Institute) közös projektjének eredménye a jelen Weboldal és a Weboldalon közzétett és hozzáférhető idővonal és kutatás a magyar társadalmi mozgalmakról az 1989-es rendszerváltást megelőző néhány évben és azt követően. A Közélet Iskolája Alapítvány és a CEU Democracy Institute a kutatás tulajdonjogát fenntartja, azonban a kutatási adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. 3) The timeline and research on the Hungarian social movements around and after the 1989 regime change, which is published and displayed on this Website and the Website, are the result of a joint project of the School of Public Life Foundation (registered seat: H-1026 Budapest, Pasaréti út 101., Hungary, registration number: : 01-01-0011975, hereinafter School of Public Life Foundation) and the CEU Democracy Institute that is part of the Central European University (registered seat: H-1051 Budapest, Nádor u. 9., Hungary, registration number: FI27861, hereinafter CEU Democracy Institute).The School of Public Life Foundation and CEU Democracy Institute retain ownership of the research, also making the research data publicly available.
4) A Weboldal szöveges tartalma, különösen az idővonal szöveges tartalma nyilvánosan tárolt kutatás a CC BY-NC-SA 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább!) licenc alatt.A CC BY-NC-SA 4.0 licenc lehetővé teszi a Felhasználók számára a szöveges tartalom másolását és terjesztését bármilyen médiumban vagy formátumban, valamint a szöveges tartalom átalakítását, átdolgozását és továbbfejlesztését nem kereskedelmi céllal, feltéve, hogy a Felhasználók a Közélet Iskolája Alapítványra és a CEU Democracy Institute-ra megfelelőképpen, a Közélet Iskolája Alapítvány és a CEU Democracy Institute nevének feltüntetésével hivatkoznak, a jelen Weboldalt belinkelik, és elismerik és rögzítik, hogy az eredeti kutatás, amelyre az idővonal épült, Grzegorz Ekiert, Greskovits Béla, Jan Kubik and Jason Wittenberg projektjének keretében készült. A Weboldal Mozgalmak elnevezésű aloldalán található szöveges tartalom jelen licenc keretében történő felhasználása esetén a fentieken túlmenően szükséges a felhasznált szöveg írója nevének feltüntetése is, mely szerzők nevei az Impresszumban kerültek rögzítésre.
A Felhasználók az ily módon létrejött új alkotásukat ugyanezen licencfeltételek mellett terjeszthetik.
4) The textual content of the Website, especially the textual content of the timeline, is a publicly stored research under the license CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike).The CC BY-NC-SA 4.0 license lets Users copy and redistribute the textual content in any medium or format, and to remix, tweak, and build upon the textual content non-commercially, as long as the Users give appropriate credit to the School of Public Life Foundation and CEU Democracy Institute by indicating the name the School of Public Life Foundation and CEU Democracy Institute, provide a link to this Website, moreover, acknowledge and state that the original research that the timeline drew on was produced by a project of Grzegorz Ekiert, Béla Greskovits, Jan Kubik and Jason Wittenberg. In addition to the above, under this license the usage of the textual content of the Movements sub-page of the Website requires the indication of the names of the authors of the used text, which names of the authors are stated in the Impressum.
The Users must license their new creations under the identical terms.
5) A fentiekben rögzített kivétellel, a Weboldal koncepciója, felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és teljes tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: “Mű” vagy ”Művek”). A Weboldalon megjelenített Művek (különösen a képek, fotók, illusztrációk) között vannak, melyek harmadik személyek tulajdonában/szerzői jogának védelme alatt állnak. A Felhasználó nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre, összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse a jogosult (harmadik) személy előzetes írásbeli engedélyének hiányában.A Felhasználónak a fent említett előzetes írásbeli engedélyben meg kell állapodnia az arra jogosult (harmadik) féllel a Mű(vek) felhasználásának, sokszorosításának feltételeiről és mértékéről, valamint a feltüntetés és az elismerés módjáról. With the exception stated above, the Website’s concept, structure, appearance, graphic standards, and entire content (e.g. databases, texts, figures, graphs, logos, artwork, images etc.) are protected by copyright (hereinafter: Work(s)). There are Works (particularly images, photos, illustrations) displayed on the Website owned and/or protected by copyright of Third Parties. 

Among others, the User shall not be authorized to use, reproduce, copy, change, make any derivative work from, collect, rework, disseminate, present, hold a slideshow with, publish, publicly display, transfer, transmit, issue, sell, or indicate its name on the Work(s) or any part thereof in any manner or to any degree for the purpose of material gain without prior written permission of the Authorized (Third) Party. 


The User shall agree on the terms and the scale of the usage, reproduction of the Work(s) and the method of attribution and acknowledgement in the above mentioned prior written permission with the Authorized (Third) Party.
6) A Weboldalon feltüntetett valamennyi védjegy és logó a szellemi alkotásokhoz fűződő védelem alatt áll. A Felhasználó a védjegyek és a logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a Jogosult kifejezett, előzetes írásbeli engedélye esetén jogosult.6) All trademarks and logos indicated on the Website are subject to intellectual property protection. The User may use, or display the trademarks and logos only with the express, prior written consent of the Authorized Party. 
7) A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.7) By accepting these Terms of Use, the User shall fully comply with the rules pertaining to the protection of intellectual property.
8) A Weboldalon esetlegesen előforduló elütések vagy más hibák, illetve a Weboldalon behivatkozott weboldalakon elérhető bármilyen tartalom tekintetében sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kár (beleértve a sérelemdíjat is) vagy költség nem érvényesíthető. 8) For typographical or other errors that may occur on the Website and for any content accessible on linked websites on the Website, no liability, either directly or indirectly, for any damages (also including restitution) or costs is accepted.  
9) Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. Amennyiben Ön a Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával a módosítást magára nézve kötelezőnek fogadja el.9) Please note that we retain the right to amend these Terms of Use at any time.If you use/access the Website after any change has been made to these Terms of Use, you accept such changes as binding upon yourself by using the Website.
10) A jelen Felhasználási Feltételek magyar-angol kétnyelvű változatban készült. Eltérés esetén a magyar változat irányadó. A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jogot kell alkalmazni.10) This Terms of Use has been executed in English and Hungarian languages. In case of a dispute on the interpretation, the Hungarian version shall prevail. The present Terms of Use shall be governed by the provisions of Hungarian law.
11) Ha a Felhasználási Feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, hogy a mozgalmak@ceu.edu email címen vegye fel velünk a kapcsolatot.11) If you have any questions or comments regarding these Terms of Use or the Website, please write to us at mozgalmak@ceu.edu
Megszakítás